Kadikoy.Com’a hoş geldiniz!

Kadikoy.Com web sitesini ziyaret ederek ve/ya Kadikoy.Com üyesi olarak, Kadikoy.Com web sitesinin kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve Kadikoy.Com web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

Kriweb d.o.o, bu sayfada ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Kadikoy.Com kullanıcıları ve üyeleri, http://www.kadikoy.com adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş maddelerini kabul etmiş sayılmaktadırlar. Bu nedenle lüften “Kadikoy.Com Üyelik Şartları” ve “Gizlilik Politikası” sayfalarını düzenli olarak takip ediniz.

Kadikoy.Com kullanıcıları ve üyeleri, güncellenen sözleşme maddelerini uygun bulmamaları durumunda, diledikleri zaman Kadikoy.Com üyeliğini bitirebilirler ve/veya Kadikoy.Com web sitesini kullanmaktan vazgeçebilirler. Kadikoy.Com kullanıcıları ve üyeleri, bu konuda Kriweb d.o.o. ’dan herhangi bir hak talep edemezler.

Kadikoy.Com “Üyelik Şartları” ve “Gizlilik Politikası”Kullanım Koşulları’nı ihlâl etmeniz durumunda Kriweb d.o.o. , Kadikoy.Com yazarlığınıza son verebilir; kişisel sayfanızı kapatabilir; yazılarınızı yayından kaldırabilir, ilanlarınızı yayından kaldırabilir ve/veya aleyhinize dava veya hukuki takip yoluna gidebilir.

1. Kadikoy.Com hizmeti, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca Kadikoy.Com altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem de yapılamaz.

2. Kadikoy.Com web sitesinin içeriği, her türlü fikri ve mali hakkı Kriweb d.o.o.’ya aittir. Kadikoy.Com kullanıcıları ve üyeleri, Kadikoy.Com web sayfasını veya içindekileri izlemek ve/ya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Kriweb d.o.o’nun açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler.

3. Kadikoy.Com kullanıcıları ve üyeleri, Kadikoy.Com web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler. Aksi takdirde Kriweb d.o.o.’nun bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıdan aynen rücu edilir.

4. Kadikoy.Com kullanıcıları ve üyeleri, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla Kadikoy.Com web sitesini kullanamaz. Siteye ilanlar, ürünler, makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Kadikoy.Com kullanıcıları ve üyeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde Kriweb d.o.o. ’nun bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya rücu edilir.

5. Kadikoy.Com kullanıcıları ve üyelerinin, Kadikoy.Com web sitesini yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin Kriweb d.o.o’ya bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilir. Kriweb d.o.o.’nun ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklıdır.

6. Kadikoy.Com kullanıcıları ve üyelerinin, Kadikoy.Com web sitesini başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceklerini ve onların bu zararlarını gidereceklerini kabul ederler.

7. Kriweb d.o.o., Kadikoy.Com web sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. Kriweb d.o.o., Kadikoy.Com kullanıcılarının ve üyelerinin, Kadikoy.Com web sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Kriweb d.o.o., doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Kadikoy.Com web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

8. Kadikoy.Com üyeleri, kendilerine tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde Kriweb d.o.o.’nun söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Kadikoy.Com üyelerinin Kadikoy.Com üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.

9. Kadikoy.Com üyesi, müşterisi veya yazarı olarak kabul edilen kullanıcı, Kadikoy.Com web sitesinde uygunsuz ve/veya Türkçe’nin kullanım kurallarına aykırı içerik yayınlayamaz. Kriweb d.o.o., kendi takdirine göre, yayın ilkelerine aykırı bulduğu, uygunsuz gördüğü her çeşit içeriği yayınlamama ve / veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

10. Kadikoy.Com web sitesi, temalı bir rehber, blog sitesidir. Kadikoy.Com üyeliğini, müşteriliğini veya yazarlığına kabul edilen kullanıcılar, ilanlarını, yorumlarını veya yazılarını ağırlıklı olarak sayfalarını oluştururken belirttikleri konuda yazacaklarını ve özel hayatlara ilişkin uygunsuz yayın yapmayacaklarını taahhüt etmiş olurlar. Kriweb d.o.o., buna aykırı davranan kişilerin ilanlarını, yorumlarını veya blog’unu yayınlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

11. Bunun haricinde, Kriweb d.o.o., dilediği üyeye veya üyelerine sağladığı blog hizmetini geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle sona erdirme hakkına sahiptir. Kriweb d.o.o., kendi takdiri çerçevesinde, gerekli gördüğü durumlarda dilediği üyenin yazılarını ve/veya yorumlarını yayından kaldırabilir, düzenleyebilir veya silebilir.

12. Kadikoy.Com kullanıcıları ve üyeleri, Kadikoy.Com web sitesine gönderdikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Kriweb d.o.o. ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından Kriweb d.o.o.’ya karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

13. Kriweb d.o.o.’nin her zaman, tek taraflı olarak Kadikoy.Com web sitesini sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.

14. Kriweb d.o.o., kullanıcı ve üyelerinin bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanıcı ve üyelerinin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak Kriweb d.o.o.’den herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir.

15. Kadikoy.Com web sitesine üyelik başvurusunda bulunmak, Kadikoy.Com yazarı olmanın ön koşulu olmakla beraber yeterli koşulu değildir. Kadikoy.Com yazarı olmak için başvuru işlemlerini tamamlayan kullanıcıların başvuruları Kriweb d.o.o. tarafından değerlendirilir; sadece uygun görülen yazarlar Kadikoy.Com sitesi yazarı olarak kabul edilir. Kadikoy.Com web sitesine gönderilen her tür içerik, editör onayından geçtikten sonra Kadikoy.Com sitesinde yayınlanmaya başlar. Şu kadar ki, Kriweb d.o.o., kendi belirlediği ve sadece uygun gördüğü Kadikoy.Com yazarının gönderdiği içeriği önce yayına alma ve yayın sonrasında yapılan editör kontrolünde gerekli görüldüğü takdirde söz konusu içeriği yayından kaldırma hakkını haizdir.

16. Kriweb d.o.o., kayıtlarını eksik giren üyelerin ve/veya blogunun Kadikoy.Com web sitesinin kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerinin hesapları hiçbir açıklama yapmaksınızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir. Ayrıca Kriweb d.o.o., belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksınızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir.

17. Kadikoy.Com kullanıcıları ve üyeleri, Kadikoy.Com web sitesini değer yaratacak bir içerik üretmeksizin, sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, bu site aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapma veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. Kriweb d.o.o., kendi kişisel takdirine göre, Kadikoy.Com web sitesini bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklere son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.

18. Kriweb d.o.o., Kadikoy.Com üye sayfalarında çeşitli formatlarda tanıtım veya reklam görüntüleri, yazıları veya bağlantıları yayınlama hakkına sahiptir. Kriweb d.o.o., dilediği üye veya üye grupları için reklam uygulaması yapabilir veya yapmayabilir.

19. Kriweb d.o.o., Kadikoy.Com kullanıcıları ve üyelerinin sağladıkları içerikleri, Kadikoy.com bünyesinde çeşitli sayfalarda ön plana çıkarılabilir veya çıkarılmayabilir.

20. Kadikoy.Com yazarı, kişisel Kadikoy.Com sayfasını kapatırsa, o güne kadar ürettiği içeriğin Kriweb d.o.o. tarafından kullanım hakkı saklı kalacaktır.

21. Blog yazarı, yazmış olduğu yazılar ile ilgili olarak herhangi bir bedel talep etmeksizin, yazılarının Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanunun 21, 22, 23., 24., 25. maddelerinde düzenlenen mali haklarının Kriweb d.o.o. ye herhangi bir süre ve yayın kısıtlaması olmaksızın devrettiğini, söz konusu yazılarının önceden izin almaya gerek olmaksızın Kadikoy.com sitesinde ayrıca yayınmasına muvafakat ettiğini, bu hususun muvafakatname/yetki belgesi niteliğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Kriweb d.o.o., Kadikoy.Com sitesinde yayınlanan her çeşit yazıyı, özgün eseri, Kadikoy.com sitesinde, yayınlarında, yayınlayacağı kitap, dergi, gazete ve benzeri süreli ve süresiz yazılı basın araçlarında kullanma hakkına sahiptir.

22. Kriweb d.o.o., Kadikoy.Com kullanıcıları ve üyelerinin, Kadikoy.Com web sitesini ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Kriweb d.o.o., Kadikoy.Com Kullanım Koşulları’nda öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

23. Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden Kadikoy.Com kullanıcıları ve üyeleri, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Kriweb d.o.o.’nin kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.